تبلیغات
.:: یادداشت های عاشقانه پسر ایرونی ::. - Enrique Iglesias
چهارشنبه 9 مرداد 1387

Enrique Iglesias

   نوشته شده توسط: پسر ایرونی    

WISH I WAS YOUR LOVER
كاش معشوق تو بودم
You know I got this feeling that I just can’t hide
می دونی یك احساسی دارم كه نمی تونم پنهان كنم
I try to tell you how I feel
سعی می كنم كه بهت بگم احساسم چیه
I try to tell you about I’m me
سعی می كنم كه بهت بگم ولی من
Words don’t come easily
كلمات به آسانی نمی آیند
When you get close I share them
وقتی تو نزدیك می شی او نا رو تقسیم می كنم
I watch you when you smile
من تماشات می كنم وقتی تو لبخند می زنی
I watch you when you cry
من تماشات می كنم وقتی تو گریه می كنی
And I still don’t understand
و من هنوز نفهمیدم
I can’t find the way to tell you
راهی رو برای گفتن پیدا نكردم
I wish I was your lover
ای كاش معشوق تو بودم
I wish that you were mine
ای كاش تو مال من بودی
Baby I got this feeling
عزیزم من این احساس دارم
That I just can’t hide
كه نمی تونم پنهانش كنم
Don’t try to run away
سعی نكن فرار كنی
There’s many thing I wanna say
خیلی چیزهاست كه باید بهت بگم
No matter how it ends
فرقی نمی كنه چطوری تموم بشه
Just hold me when I tell you
فقط به من گوش كن وقتی كه بهت می گم
I wish I was your lover
ای كاش معشوق تو بودم
I wish that you were mine
ای كاش تو مال من بودی
Baby I got this feeling
عزیزم من این احساس دارم
That I just can’t hide
كه نمی تونم پنهانش كنم
Oh I need is a miracle
چیزی كه من می خوام یك معجزه است
Oh baby all I need is you
عزیزم همه ی چیزی كه من می خوام تویی
All I need is a love you give
همه ی چیزی كه می خوام یك عشقی است كه تو به من بدی
Oh baby all I need is you
عزیزم همه ی چیزی كه می خوام تویی
Baby you
عزیزم تو
I wish I was your lover
ای كاش معشوق تو بودم
I wish that you were mine
ای كاش تو مال من بودی
Baby I got this feeling
عزیزم من این احساس دارم
That I just can’t hide
كه نمی تونم پنهان كنم
I wish I was your lover
ای كاش معشوق تو بودم
I wish that you were mine
ای كاش تو مال من بودی
Baby I got this feeling
عزیزم من این احساس دارم
That I just can’t hide
كه نمی تونم پنهانش كنم
I wish I was your lover
ای كاش معشوق تو بودم
I wish that you were mine
ای كاش تو مال من بودی
Baby I got this feeling
عزیزم من این احساس دارم
That I just can’t hide
كه نمی تونم پنهان كنم
Just wanna be your lover
فقط می خوام كه معشوق تو باشم
Just wanna be the one
فقط می خوام تنها (یكی ) باشم
Let me be the lover
بذار معشوقت باشم
Let me be the one
بذار تنها ( یكی ) باشم
Yeah Yeah .
آره آره .